Birkerød
trafikskole
International
Køreskole
&
Gå til indhold

Hoved menu:

kørekort

Information om

Når du skal strate på på kørekort uddannelse skal du for første gang, at henvende dig til vores køreskole, som vi vil gerne vejleder dig om igennem hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøver. Vores kørelæere vil udleverer folde om krav og lov ved begynelsen. og hvad der kommer til at du kan starte på din uddannelse.


Du kan tidligste starte på kørekort uddannelse 3 mårnder før man fylde 17 år.


Køreundervisningen består af følgerne krav.

 • Teoretisk undervisning i færdselsreglerne

 • Køretøjets betjening og udstyr

 • Praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

 • Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette gælder dog kun, hvis det er første gang, du tager kørekort.  


Sædvanlig bopæl

I hht. bekendtgørelse skal person sædvanligvis opholder sig i Danmark, det vil sige i mindst 185 dage inden for et kalenderår.
Kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, jf. § 6, i  bekendtgørelse eller personer, der fremlægger bevis for at have opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder som studerende. Første punktum finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort efter § 88 og ved udstedelse af turistkørekort efter § 117.
Stk. 3. Der kan ikke udstedes kørekort til personer, hvis førerret er begrænset, frakendt eller inddraget i et andet EU eller EØS-land. Dette gælder ikke for begrænsninger som anført i bilag 8.Teori- og køretimer

 • For at kunne gå op til den teoretiske og praktiske køreprøve, skal du have haft følgende antal lektioner af 45 minutters varighed i teori og praktisk kørsel:

 • Motorcykel (kategori A): 26 lektioner teori og 22 lektioner praktik

 • Alm. bil (kategori B): 29 lektioner teori og 24 lektioner praktik

 • Lastbiler/Busser (kategori C og D): 16 lektioner teori og 18 lektioner praktik

 • Påhængskøretøj over 750 kg. (kategori E): Antallet af timer afhænger af, om kørekortet skal bruges til bil (4 timers teori, 6 timers praktik), bus (10 lektioner teori, 6 timers praktik) eller lastbil (13 lektioner teori, 18 timers praktik).


Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:
1) Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. dog § 24, stk. 2.
2) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. dog § 24, stk. 2.
3) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
4) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 38, stk. 1 og 5 (B+).
5) De i § 8 nævnte køretøjer.
Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.


Pauser i køreuddannelsesperioden
§ 41. Ved køreuddannelsesperioden forstås den periode, hvori ansøgeren er under køreuddannelse. I køreuddannelsesperioden indgår undervisningen i teorilokale (teoretiske emner), praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), teoriprøve og praktisk prøve. Teoriprøven og den praktiske prøve er ikke en del af undervisningen, jf. bilag 4.
Stk. 2. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde køreundervisningen på ny i overensstemmelse med de i bilag 4 anførte bestemmelser.
Stk. 3. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium. Betingelserne herfor fremgår af afsnit VI i bilag 4.
Stk. 4. Årsagen til fraværet har ingen betydning.

Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner af mindst 45 minutters varighed:
 • Kategori B: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B, jf. dog stk. 2.

Sammenhængende undervisning

 • Køreundervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen.


Øvelseskørsel

 • Den første køreundervisning til motorcykel og personbil skal foregå på et lukket, godkendt køreanlæg. Du skal mindst gennemføre fire lektioner på øvelsespladsen.

 • Du kan begynde tre måneder, før du fylder 18 år. Hvis du har fået frakendt kørekortet og har behov for køreundervisning som led i generhvervelsen, kan øvelseskørslen begynde tre måneder, før frakendelsestiden udløber.


Køreteknisk anlæg

 • En del af køreundervisningen skal foregå på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at køre i glat føre.


Køreprøve

 • Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned, før du fylder 18 år, og først når du har været til praktisk øvelseskørsel på manøvrebane. Du kan først gå op til den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder, efter at du har bestået teoriprøven.


Lægeattest til køreprøve

 • Du skal have en lægeattest fra din sædvanligt benyttede læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand. Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.


Færdselsrelateret førstehjælpskursus

 • Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter otte timers undervisning, hvor fire af timerne er om basal genoplivning og de sidste fire handler om færdselsrelateret førstehjælp.


Teoriprøven

 • Teoriprøven består af en såkaldt multiple choice. Teoriprøven bliver rettet straks, efter prøven er slut, og du får derfor resultatet med det samme. Hvis du pga. særlige forhold ikke kan aflægge en skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor fx den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål.


Den praktiske prøve

 • Den praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder, efter at teoriprøven er bestået. Inden du begynder at køre, skal du demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr. Når du derefter kører, skal den prøvesagkyndige vurdere, om præstationen er tilfredsstillende. Du kan få yderligere svar på spørgsmål omkring den praktiske prøve ved at kontakte os på tlf.: nr. 31235085

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu